Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

 

Harmonogram vydávání vysvědčení 30. 6. 2020

Třídní učitelé si svoji třídu vyzvednou ve stanovenou dobu před školou.

Po obdržení vysvědčení budou žáci odcházet ze školy východem přes tělocvičnu.

Čas

Třída

7.50

IV.třída

8.00

VI.A

8.10

I.třída

8.20

VII.A

8.30

II.tř.

8.40

VIII.A

8.50

III.A

9.00

IX.A

9.10

III.B

9.20

IX.C

9.30

V.třída

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdávání učebnic a žákovských knížek

 

 

Od úterý 23. 6. do čtvrtka 25. 6. 2020 bude probíhat odevzdávání učebnic a žákovských knížek.  Žáci jednotlivých tříd odevzdají učebnice a žákovské knížky v určených dnech třídním učitelům ve vstupní hale školy.

 

 

 

23. 6.

24. 6.

25. 6.

 

9.00 – 10.00 hod.

2. tř.

5. tř.

VII. A

 

10.00 - 11.00 hod.

3. tř.

VI. A

IX. A

 

11.00 - 12.00 hod.

4. tř.

VIII. A

IX. C

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz školy v období od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a  2. stupně ve škole.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a je nepovinná a zároveň je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně.

Podepsané čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory žáci 2. stupně odevzdají při nástupu do školy 8. 6. 2020.

Čestné prohlášení  ke stažení zde

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

 • maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků,
 • 3 vyučovací hodiny v jednom dni,
 • třídnická hodina, procvičování v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie (objasnění a upevnění učiva),
 • jednotlivé třídy budou do školy přicházet tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami.

 

 Rozpis dnů a časů nástupu jednotlivých tříd 2. stupně:

 

8.00  -  10.45

8.10 – 10.55

8.20 – 11.05

PO

VII.A

IX.A

IX.C

ÚT

VI.A

VIII.A

----------------

ST

VII.A

IX.A

IX.C

ČT

VI.A

VIII.A

----------------

------------------

-----------------

----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz školy a hygienická opatření

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Návštěva toalety bude umožňována jednotlivě.

 

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší 3 dnů, zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

 

 

 

 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a  9. ročníků ve škole.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a žáků 9.ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky, je nepovinná.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy (čestné prohlášení). V případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení do školy.

Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory

Čestné prohlášení  ke stažení zde

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od 25.5.2020 do

30. 6.2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Dopolední vzdělávací aktivity:

3 vyučovací hodiny (8.00 hod – 10.45 hod.) matematika, český a anglický jazyk (opakování v souladu s distančním vzděláváním)

 • Odpolední zájmové vzdělávání:

10.45 hod. – 14.00 hod. (pro pracující rodiče)

 

Provoz školy a hygienická opatření

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Návštěva toalety bude umožňována jednotlivě.

 

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Po ukončení vzdělávacích aktivit si zákonný zástupce může převzít žáka před školou, jinak žák odchází sám.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší 3 dnů, zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4.Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin

(dialýza).

8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.