Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

Provoz školy v období od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a  2. stupně ve škole.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a je nepovinná a zároveň je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně.

Podepsané čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory žáci 2. stupně odevzdají při nástupu do školy 8. 6. 2020.

Čestné prohlášení  ke stažení zde

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

 • maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků,
 • 3 vyučovací hodiny v jednom dni,
 • třídnická hodina, procvičování v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie (objasnění a upevnění učiva),
 • jednotlivé třídy budou do školy přicházet tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami.

 

 Rozpis dnů a časů nástupu jednotlivých tříd 2. stupně:

 

8.00  -  10.45

8.10 – 10.55

8.20 – 11.05

PO

VII.A

IX.A

IX.C

ÚT

VI.A

VIII.A

----------------

ST

VII.A

IX.A

IX.C

ČT

VI.A

VIII.A

----------------

------------------

-----------------

----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz školy a hygienická opatření

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Návštěva toalety bude umožňována jednotlivě.

 

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší 3 dnů, zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

 

 

 

 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a  9. ročníků ve škole.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a žáků 9.ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky, je nepovinná.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy (čestné prohlášení). V případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 je třeba odevzdat vyplněné čestné prohlášení do školy.

Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory

Čestné prohlášení  ke stažení zde

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu od 25.5.2020 do

30. 6.2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Dopolední vzdělávací aktivity:

3 vyučovací hodiny (8.00 hod – 10.45 hod.) matematika, český a anglický jazyk (opakování v souladu s distančním vzděláváním)

 • Odpolední zájmové vzdělávání:

10.45 hod. – 14.00 hod. (pro pracující rodiče)

 

Provoz školy a hygienická opatření

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Návštěva toalety bude umožňována jednotlivě.

 

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Po ukončení vzdělávacích aktivit si zákonný zástupce může převzít žáka před školou, jinak žák odchází sám.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší 3 dnů, zákonný zástupce informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4.Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin

(dialýza).

8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.